گزارش صعود قله درفک با دوچرخه

تصویر حمید دادپوری

گزارش برنامه صعود قله درفک با دوچرخه

 

تاکنون چندین بار قله درفک را صعود نمودم و هر دفعه نیز با چهرهای زیبایی از این قله مواجه شدم .در تعطیلات خرداد ماه ۹۴ با دوستان قرار به صعود درفک با دوچرخه گذاشتیم .صبح زود از تهران حرکت کردیم و تا روستای دفراز را رانندگی کردیم .برای طی کردن قسمتی از مسیر با وانت هماهنگ کردیم تا روستای اربناب ما را ببرد ولی راننده که اصرار داشت نمیشه این مسیر را در یک روز رفت و برای اثبات حرفش  ما را چند کیلومتر قبل اربناب پیاده کرد . ساعت شروع ۹.۵ بود و من میدانستم چقدر تا اربناب مانده ولی قبول کردم که مسیر را رکاب بزنیم .از همان ابتدا شیبها شروع شد . قسمت از مسیر با  دوچرخه در دست و قسمتی رکاب زنان ادامه دادیم و ساعت ۱۳.۵ به کاسه قله رسیدیم تنقلات خوردیم و بازدید از غار سر کاسه قله داشتیم و بعد به طرف قله راندیم و در انتهای کاسه دوچرخه ها را در پشت سنگی گذاشتیم و بقیه مسیر را پیاده طی نمودیم ساعت۱۴.۵ ما به قله رسیدیم .در برگشت کنار دوچرخه ها تنقلات و چایی خوردیم و مجددا ادامه مسیر دادیم .تر سراشیب حادثه ای داشتیم که باعث شد تا بیشتر حواسمان را جمع کنیم و با طی ۴۵ کیلومتر در ساعت ۷ عصر به ماشین خودمان رسیدیم .

استان مرتبط: 

مرتبط: