گزارش صعود قله بند عیش آبان ماه ۹۴

تصویر حمید دادپوری

قله بندعیش در شمال غرب شهر تهران یکی از زیباترین و در دسترس ترین قلل برای تهرانیها است . این قله در فصلهای مختلف با زیباییهایش همیشه جذاب بوده و تصاویر زیبایی را از طبیعت البرز مرکزی برای بازدید کننده نشان میدهد .شما را به دیدن تصاویر این صعود دعوت میکنم .

استان مرتبط: 

مرتبط: