گزارش صعود قله دماوند سری دوم سال ۱۳۹۳

تصویر حمید دادپوری

صعود قله دماوند با فاصله یک هفته از صعود سری دوم بعد از یک هفته از صعود اول و از همان مسیر جنوبی انجام شد که در هوایی عالی و تیمی کوچکتر انجام شد .شما را به دیدن عکسهای صعود دعوت مینمایم .

استان مرتبط: 

مرتبط: