گزارش بازدید گورستان سفیدچاه هزارجریب

تصویر حمید دادپوری

گورستان تاریخی سفید چاه یا سپید چاه که به دلیل وجود گورستان تاریخی که به عنوان قدیمی ترین گورستان مسلمانان معروف شده یکی از عجایب سرزمین زیبایمان ایران است . این گورستان که آرامگاه فوت شدگان روستاهای زیادی از بخش بانه سر هزارجریب میباشد با اعتقادی خاص برای مردم منطقه مهم است .خاک سفید گورستان مردم را به این معتقد نموده که خاک گورستان باعث میشود که اجساد سالم مانده و دچار پوسیدگی که برای هر جسدی اتفاق میفتد در این گورستان اتفاق نیفتد .برای رسیدن به این روستا میتوان از شهر گلوگاه به سمت هزار جریب رفت و بعد از روستای نیالا و گذر از دو راهی یانه سر به این روستا در مسیر الارز و یانه سر رسید .

استان مرتبط: 

مرتبط: