جنگل میانده

تصویر حمید دادپوری

جنگل زیبای میانده در ضلع شمالی خط الراس خرو نرو مابین روستای سنگده و خوش رودبار و نزدیکی منطقه حفاظت شده بولا  ، یکی از منابع جنگلی هیرکانی است .در این جنگل شما درختان زیبای شیردار ،ممرز ،راش ،خرمندی ،کونوس و بسیاری از درختان زیبای دیگر را مشاهده خواهیذ کرد .

موقعیت روی نقشه: 

استان مرتبط: 

مرتبط: